Príprava obecných kompostovísk

Parametre budovania obecných kompstovísk
Základné parametre pozemkov vybraných na účely vybudovania obecných kompostovísk (ďalej len O.K.)
Malé obecné kompostoviská ( O.K.) budú vybudované na nezastavaných plochách s rozmermi približne 20 x 20 m, s miernym sklonom svahu, s možnosťou prístupu pre motorové vozidlá, bez stromového porastu, v dostatočnej vzdialenosti od obytných zón alebo za vizuálnou bariérou.

Technické riešenie budovania O.K.
Vybudovanie malého obecného kompostoviska ( O.K.) bude pozostávať z terénnych úprav, oplotenia, označenia a vybavenia malého obecného kompostoviská pracovným náradím.
Terénne úpravy sú najmä:

  • zarovnanie nerovností mechanizmom,
  • odstránenie prípadného krovinového porastu,
  • spevnenie plochy valcovaním,
  • vykopanie rigolu na odvádzanie zrážkových vôd , zberného rigolu na celú šírku kompostoviska v spodnej časti svahu.

Na plochu obecného kompostoviska nebude použitý betón, kompostovať sa bude „poľným spôsobom" na prírodnom podloží. Oplotenie bude z bežného drôteného pletiva výšky 160 cm, s betónovými stĺpikmi a kovovou bránou šírky 4 m, aby umožňovala prístup pre kompostovaciu techniku. Brána bude vybavená reťazou a visacím zámkom. Z vonkajšej strany bude okolo drôteného oplotenia vysadený „živý plot", ktorý bude plniť jednak estetickú funkciu ako aj stabilizačnú z hľadiska povrchovej erózie. Navrhovanou drevinou je Salix sp. - vŕba, ktorá je nenáročná a jej koreňový systém zabezpečí odfiltrovanie priesakových štiav z kompostovania.
Tvar obecného kompostoviska- geometrický- osovo súmerný útvar: najčastejšie štvorec ale aj lichobežník. Každé vybudované malé obecné kompostovisko bude označené informačnou tabuľou, ktorá bude obsahovať informácie o účele obecného kompostoviska, základných prevádzkových pravidlách a informáciu o financovaní realizácie projektu zo zdrojov Európskej únie, na základe podmienok ustanovených v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Obecné kompostoviská boli vybudované v troch etapách v týchto obciach:

1. etapa2. epata3. etapa
PodolínecSp. Stará VesSulín
Vyšné RužbachyLesnicaLegnava
Nižné RužbachyVeľký LipníkMalý Lipník
ForbasyKamienkaĽubotín
HniezdneStará ĽubovňaÚdol
LitmanováChmeľnicaHromoš 
JarabinaKolačkovKozelec
HraničnéNová Ľubovňa 2xĎurková
 JakubanyPlaveč
  Šarišské Jastrabie
  Orlov
  Čirč
© 2023 | Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3!