Zavedenie trvalo udržateľného nakladania s BRO

Názov projektu: Zavedenie trvalo udržateľného systému nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi v regióne Stará Ľubovňa

Priradenie: Operačný program Základná infraštruktúra
Priorita 2. Environmentálna infraštruktúra
Opatrenie 2.3 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva

Miesto realizácie: 48 miest a obcí združených v rámci Ľubovnianskeho regionálneho združenia miest a obcí Stará Ľubovňa
Základné ciele projektu:

vytvorenie systému nakladania s BRO v súlade s legislatívou
obmedzenie rastu nákladov na odpadové hospodárstvo
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
zlepšenie informovanosti a propagácia kompostovania

Hlavné problémy a ich riešenie navrhnuté v projekte:
1. Mestá a obce konajú v rozpore so zákonom, keď zneškodňujú biologicky rozložiteľné odpady iným spôsobom ako je materiálové alebo energetické zhodnotenie v súlade s trvalo udržateľnými princípmi hospodárenia.
Riešenie: Predkladaný projekt vytvorí funkčný systém zhodnocovania bioodpadov na obecných kompostoviskách v súlade s legislatívou a princípmi trvalej udržateľnosti.

2. Nedostatok financií na samostatnú realizáciu projektu kompostovania, neúnosnosť zvyšovania poplatkov za zneškodňovanie netriedeného odpadu pre obyvateľov.
Riešenie: Zo získaného nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu sa pokryje väčšina prvotných nákladov na naštartovanie systému bez toho, aby sa neúnosne zvýšili poplatky pre obyvateľov.

3. Nedostatok komplexných informácií
Riešenie: Realizáciou projektu sa vytvorí funkčná databáza informácií o bioodpadoch a propagačnými aktivitami sa budú šíriť.

4. Biologický odpad ukladaný na skládky tvorí pri svojom rozklade škodlivé skládkové plyny. Súčasťou týchto plynov je aj metán, plyn spôsobujúci skleníkový efekt, ktorý je po zmiešaní so vzduchom vysoko výbušný.
Riešenie: Kompostovaním bio odpadov sa zvýši podiel zhodnocovaných odpadov z celkovej produkcie odpadov, nevzniknú emisie skládkových plynov z rozkladu bioodpadov na skládke.

© 2023 | Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3!